Uchwała XXXVI Zjazdu ZHP


z dnia 6 grudnia 2009 r.

w sprawie obchodów 100-lecia harcerstwa


Harcerstwo jest jednym z najstarszych ruchów wychowawczych na ziemiach polskich. Mimo zmiennych kolei historii, trwa na straży sformułowanych 100 lat temu ideałów, zawartych w Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim - służby Bogu, Polsce i Bliźnim - jest dzisiaj ważnym partnerem w wychowywaniu młodych Polaków.

U jego podstaw legły dwa kamienie milowe ­- dążenie świadomych Polaków do odbudowy niepodległej Rzeczypospolitej Polskiej oraz wizja wychowania młodego pokolenia opracowana przez gen. Roberta Baden-Powella. Harcerstwo polskie, nawiązujące do tradycji narodowych, wykształciło własny, specyficzny w rodzinie skautowej, charakter. Dziś z dumą przypominają o nim wpisane w płatki lilijki skautowej hasło: Ojczyzna, Nauka, Cnota. W dzieje Ojczyzny wplatają się dzieje harcerstwa.

U progu 100-lecia harcerstwa pochylamy głowy przed instruktorami, dzięki którym możemy dzisiaj świętować.

Świadomi wielkiej roli, jaką w historii Polski odegrali nasi poprzednicy oraz odpowiedzialności za przyszłe pokolenia, postanawiamy lata 2010-2011 poświęcić obchodom 100-lecia harcerstwa.

Dzisiaj, już w czasach pokoju i wolności, chcemy nadal czerpać z naszej historii i tradycji, jednak wartości te mają stać się dla nas natchnieniem do rozwijania naszej organizacji w sposób nowoczesny, dający szansę rozwoju naszym podopiecznym. Chcemy uczyć się od naszych poprzedników, jak odpowiadać na potrzeby współczesnej młodzieży. Szukamy form pracy aktualnych i angażujących nas i naszych harcerzy. Chcemy, by obchody 100-lecia harcerstwa stały się okazją na stawianie sobie pytań, jak ma wyglądać przyszłość harcerstwa, jak odpowiadać na potrzeby współczesnej młodzieży, by jednocześnie nie zapomnieć o naszym unikalnym Harcerskim Systemie Wychowawczym.

Rok 2010 to rok czerpania z przeszłości, tej odległej i tej dnia wczorajszego. Szukać będziemy odpowiedzi na pytania, jak pracowali nasi poprzednicy, w czym upatrywać można ich sukcesy, jaki wpływ na poprzednie pokolenia mieli harcerscy wychowawcy tak, by móc odnaleźć to, co możemy wykorzystać dzisiaj w naszej pracy. Ważnym wydarzeniem w roku 2010 będzie Jubileuszowy Zlot Stulecia Harcerstwa „Kraków 2010". Podsumujemy tu i pokażemy bogactwo i różnorodny dorobek naszej Organizacji w chwili obecnej.

Rok 2011 to czas spojrzenia w przyszłość, to czas na wyciąganie wniosków z dorobku lat ubiegłych, czas na znalezienie nowych kierunków działań i nowych wyzwań, aby za 100 lat nasi następcy mogli powiedzieć, że są dumni ze swoich poprzedników. Miejscem inspiracji i tworzenia wdrożenia programu na nowe stulecie ma stać się II Zlot Kadry ZHP.

Dlatego XXXVI Zjazd ZHP zobowiązuje wszystkie harcerskie komendy do włączania się w organizację obchodów 100-lecia harcerstwa, a wszystkie harcerskie środowiska do twórczego w nich uczestnictwa, w szczególności przez:

- promowanie atrakcyjnych i nowatorskich metod działania, tworząc propozycje programowe i materiały dla drużynowych, wytyczających wysoki poziom harcerskiej pracy,

- zaangażowanie wszystkich harcerskich komend do wzmocnienia i ukazania siły wychowawczej organizacji,

- promowanie autorytetów - wzorców patriotycznych i obywatelskich postaw,

- kształtowanie postaw obywatelskich harcerek i harcerzy na aktywnych członków wspólnot lokalnych, uczestniczących w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego,

- kształtowanie postaw patriotycznych harcerek i harcerzy - tylko dumni z tego, że jesteśmy Polakami, możemy aktywnie uczestniczyć w życiu zjednoczonej Europy,

- przeprowadzenie przez władze naczelne badania oraz analizy, która pozwoli w sposób wymierny określić, kogo udaje nam się wychować, czyli kim są nasi wychowankowie, jak toczą się ich losy, czy harcerstwo ma wpływ na ich dalsze życie,

- opracowanie w każdej drużynie, hufcu, chorągwi programu świętowania 100-lecia harcerstwa, który nie będzie oparty jedynie na sięganiu w przeszłość, w realizację których zaangażowane zostanie środowisko lokalne,

- stworzenie Matecznika Harcerskiego - miejsca, które będzie pomnikiem naszej historii, a następnym pokoleniom harcerzy służyć będzie za miejsce zlotów i obozowania; niech każda drużyna i każdy instruktor zasadzi w nim swoje drzewo, które będzie trwalszym pomnikiem niż ten wzniesiony z kamienia,

- podjęcie wspólnego wysiłku całego Związku dla zgromadzenia środków finansowych do budowy lub pozyskania sal wystawienniczych nowoczesnego Muzeum Harcerstwa, umożliwiających stałą ekspozycję zbiorów, obrazujących historię harcerstwa,

- uczestnictwo reprezentacji każdej chorągwi w Jubileuszowym Zlocie Stulecia Harcerstwa w 2010 r. w Krakowie i II Zlocie Kadry ZHP w 2011 r.,

- zwołanie Zjazdu Programowego ZHP, który pozwoli wytyczyć nowe kierunki pracy harcerskiej, jasno określi cele działania w XXI wieku.

 
                                           Przewodniczący

                                             XXXVI Zjazdu ZHP 

                                             hm. Rafał M. Socha