2008 - rok Pracy nad sobą
Cele:
  • Pogłębienie idei pracy nad sobą na wszystkich szczeblach struktury ZHP
  • Promocja idei wyzwania jako jednej z podstawowych narzędzi wychowawczych w harcerstwie
  • Popularyzacja wychowawczej siły Prawa Harcerskiego
  • Znalezienie odpowiedzi na pytanie: „Kogo chcemy wychować?"
  • Opracowanie i popularyzacja Kodeksu Instruktorskiego, dyskusja o pogłębieniu roli, zadań wizji światopoglądowej instruktora
  • Promocja indywidualnej odpowiedzialności każdego instruktora za poziom wychowawczy organizacji
  • Popularyzacja pracy w zakresie wychowania duchowego i religijnego
  • Promocja wychowawczego charakteru ZHP wśród rodziców